Közbeszerzések – Közbeszerzési Szabályzat


Kóny Község Önkormányzata Képviselő Testületének
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt) 6.§-ában foglaltak figyelembe vételével a Kóny Község Önkormányzata Képviselő Testülete (továbbiakban: Önkormányzat) által indított közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, belső ellenőrzésének felelősségi rendjével kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1.1. A szabályzat célja

A közpénzek, támogatások felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, és a közbeszerzések során az ajánlattevők esélyegyenlőségének, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások helyi szabályozása.

1.2. A szabályzat hatálya

1.2.1. E szabályzat hatálya kiterjed

- Kóny Község Önkormányzatára,
- Kóny Község Önkormányzatának intézményeire.

1.2.2. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések

A szabályzat hatálya alá tartoznak a Kbt-ben szabályozott beszerzések: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, valamint tervpályázat (továbbiakban: közbeszerzések).

1. 3. A közbeszerzés értéke

A közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás. (Kbt. 35.§ (1) bek.)

1.4. A közbeszerzés megkezdése

A közbeszerzés megkezdésének minősül az eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontja, hirdetmény nélkül induló eljárások esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetve a Kbt-ben meghatározott esetekben a tárgyalás megkezdésének az időpontja. (Kbt. 35.§ (2) bek.).

1.5. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

Az Önkormányzat köteles a honlapján, - közbeszerzési eljárásonként csoportosítva - 5 munkanapon belül az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket közzétenni (Kbt. 17/C.§):
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt,
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt,
c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt,
d) a megkötött szerződéseket,
e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményeket,
f) amennyiben készít: előzetes összesített tájékoztatót,
g) egyéb hirdetményeket (pl.: ajánlati felhívás módosítása)
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat,
i) a jogorvoslati eljárással kapcsolatos adatokat (kérelem, Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata stb.),
j) az éves statisztikai összegzést,
k) a szerződés teljesítéséről való Kbt. 17/C. § (2) bekezdésében írt tájékoztatást.
A honlapon való közzétételre csak TED, illetve a Közbeszerzési Értesítő részére történő feladást követően kerülhet sor. A fenti adatok honlapon való felhelyezéséért a jegyző felelős.

1.6. A Kbt. hatálya alá való bejelentkezés

Az Önkormányzat köteles a Kbt. hatálya alá való tartozásáról, valamint az adataiban való változásról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni a törvény hatálya alá kerüléstől, illetve a változástól számított 30 napon belül. Az értesítés teljesítéséért a jegyző felelős.
II. Előzetes összesített tájékoztató
2.1. Az előzetes összesített tájékoztató készítésének célja, hogy adott esetben rövidíthető legyen a Kbt-ben meghatározott minimálisan kötelező ajánlattételi határidő közösségi értékhatárt meghaladó árubeszerzés, a Kbt. 3. sz. melléklete szerinti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetén. (Kbt. 42.§, 74.§ (2) bek.).

2.2. Az előzetes összesített tájékoztató külön jogszabályban meghatározott hirdetmény útján tehető közzé. Amennyiben az Önkormányzat előzetes összesített tájékoztatót kíván megjelentetni, a közzétételről a jegyző gondoskodik a költségvetési év kezdetét követően. (kivéve az építési beruházást, mivel az erre vonatkozó tájékoztatót az építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően lehet közzétenni).
III. Az éves összesített közbeszerzési terv és az éves statisztikai összegezés
3.1. Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni. A terv nyilvános. A tervet, valamint annak módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni az elfogadástól, illetve módosítástól számított 5 munkanapon belül. A terv közzétételéért a jegyző felelős (Kbt. 5.§).

3.2. Az év során lefolytatott közbeszerzésekről az éves statisztikai összegzést külön jogszabályban meghatározott minta szerint a jegyző köteles megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig (Kbt. 16.§).
IV. A közbeszerzési eljárásban résztvevő bizottsággal, személyekkel
kapcsolatos szabályok
4.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Kbt. 8. § (1) bekezdés szerinti szakértelmet biztosítani kell a Kbt. (2) bekezdése szerint.

4.2. A Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásokban 3 állandó tagú Közbeszerzési Bírálóbizottság működik közre.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai:
- a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester)
- a Pénzügyi Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa delegált tag)
- a körjegyző.
- tárgyalási joggal, szavazati jog nélkül a közbeszerzéssel érintett intézmény vezetője

4.2. A Közbeszerzési Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van (legalább 2 fő).

4.3. A Bizottság közbeeső döntést hoz a beérkezett ajánlatok, illetve az esetleges hiánypótlást követően az ajánlatok érvényességéről. Erről a döntéséről tájékoztatja a Képviselő testületet.

4.4 A Bizottság végleges döntést az eljárás eredményéről nem hoz, hanem egyéni bírálati lapokkal alátámasztott jegyzőkönyvben teszi meg javaslatát a döntéshozó Képviselő Testület felé.

4.3. A közbeszerzési eljárásokban a döntést a Képviselő Testület hozza meg, egyszerű többségi szavazással, a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján.

4.4. A szerződést a polgármester köti meg a nyertes, adott esetben a második helyezett ajánlattevővel.

4.6. A Közbeszerzési Bírálóbizottság feladatai:
- az adott közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció elfogadása,
- az ajánlattételi szakaszban érkezett kérdések megválaszolása,
- az ajánlatok bontásán való részvétel,
- a hiánypótlás meghatározása, elrendelése,
- hiánypótlás teljesítésének értékelése,
- közbeeső döntés meghozatala az ajánlatok érvényességéről,
- részvétel a tárgyalás(ok)on,
- az ajánlatok értékelése bizottsági munka keretében,
- az összegezés elkészítése,
- az eredményhirdetésen való részvétel
- tájékoztatók elkészítése az eljárás eredményéről, közösségi eljárásnál a szerződéskötésről,
- tájékoztató elkészítése a szerződés teljesítéséről,
- minden egyéb a Kbt-ben az adott közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos tevékenység.

4.7. A Kbt. 9.§ (1) bekezdése alapján a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű, valamint az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén az eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni, de az Önkormányzat a közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására ezen értékhatárok alatt is megbízhat közbeszerzési szakértőt.

4.8. Amennyiben hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonásra kerül az eljárásba, akkor az eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a tanácsadó végzi el, az ő feladatát képezi – amennyiben a megbízása tartalmazza - az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzése is. Amennyiben nem kerül megbízásra közbeszerzési tanácsadó, a hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével a polgármester igazolja.

4.9. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megbízatása kiterjed az esetleges jogorvoslati eljárásra is.

4.10. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a Kbt. 10.§ (7) bekezdése alapján kötelesek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni, hogy velük szemben a Kbt. 10. §-ában foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn.
V. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos felelősségi rend és belső
ellenőrzés
5.1. Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi köre

a) Esetlegesen az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséért és közzétételéért, az éves összesített közbeszerzési terv határidőre való előkészítéséért, a módosítások átvezetéséért, honlapon való elhelyezéséért a jegyző, a terv határidőben való elfogadásáért a Képviselő Testület felelős.

b) Az ajánlati (ajánlattételi) felhívást a Képviselő Testület fogadja el, a feladásra kerülő hirdetményt a polgármester jegyzi ellen, figyelemmel a 4.8. pontra.

c) Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért, az eljárások teljes körű írásbeli dokumentálásáért a Közbeszerzési Bírálóbizottság, illetve amennyiben megbízásra került a hivatalos közbeszerzési tanácsadó – a vele kötött szerződés szerinti mértékben - a felelős.
d) Az eljárások alapján megkötött szerződések szabályszerű teljesítéséért, illetve módosításáért, valamint a teljesítésről és a módosításról a külön jogszabály szerinti tájékoztató megjelentetéséért, valamint a Kbt-ben előírt adatok honlapon való közzétételéért, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő adataiban bekövetkezett változások közzétételéért a jegyző felelős.

e) Az éves statisztikai összegzés a Kbt-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért és továbbításáért a jegyző felelős.

f) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett iratok eljárás lezárulásától, illetőleg szerződés teljesítésétől számított 5 évig, támogatásból megvalósuló beszerzés esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőig való megőrzéséért a jegyző felelős.

g) Az eljárásban közzétételre kerülő hirdetmények ellenjegyzéséért a polgármester, illetve amennyiben megbízása tartalmazza, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelős.

h) A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláért – a döntéshozó Képviselő Testület elé terjesztéséért - a polgármester felelős.

i) A közbeszerzési eljárást lezáró döntésért – amennyiben a Bírálóbizottság javaslata jogszerű volt, és a Képviselő Testület nem a Bírálóbizottság javaslata szerint dönt - a felelősség a Képviselő Testületet terheli.

5.2. Az eljárások belső ellenőrzése

Az eljárások lefolytatása törvényességének és szakszerűségének időszakos ellenőrzése az Önkormányzat „Belső-ellenőrzési Szabályzata” alapján történik.
VI. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat 2007. június 01-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályát veszti.
Aller Imre
polgármester
9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu