Aktualitások – Szociális tüzifa támogatás

Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9144 Kóny, Rákóczi utca 30.

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 12/2020.(XI.13.) önkormányzati
rendelet értelmében szociális rászorultság alapján egyszeri szociális tűzifa támogatást nyújt.

A támogatás feltételei:
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a krízis helyzetben lévő,
vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra jogosult, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

A fentiekben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket legkésőbb 2020. december 10-ig lehet benyújtani a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz a rendszeresített formanyomtatványon a lakásban lakó valamennyi személy jövedelemigazolásával együtt.
A kérelmekről a Képviselő-testület a soron következő ülésén, de legkésőbb 2021. február 15-ig dönt.
A rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

A kérelem nyomtatvány a csatolt dokumentumból letölthető.

Kóny, 2020. november 16.

                                                                            Aller Imre sk.
                                                                           polgármester

Letölthető dokumentumok:


9144 Kóny, Rákóczi u 30. | Tel.: 96/280-140 | Tel./fax: 96/280-309 | E-mail: info@kony.hu